FIND THE ANSWERS

Cos π/18 + cos 3π/18 + cos 5π/18 + cos 7π/18 = 3/16 how we prove it?

Answer this question

Do you know the correct answer? Make money answering questions! Join now.
  • Cos π/18 + cos 3π/18 + cos 5π/18 + cos 7π/18 = 3/16 how we prove it?


Answers